اخبار

◾️ابلاغیه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر

خودداری از مکاتبه مستقیم با بانک مرکزی در ارتباط با میزان رفع تعهد ارزی مودیان ماموران مالیاتی هنگام رسیدگی به پرونده های مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ صادرکنندگان، صرفا بر اساس میزان رفع تعهد ارزی اعلامی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان اقدام نمایند.