اخبار

🟢مقرری بیمه بیکاری درچه صورت قطع می شود؟

✔️ پاسخ :
به استناد ماده «٨» قانون بیمه بیکاری، مقرری در موارد ذیل قطع می گردد:

1️⃣ اشتغال مجدد

2️⃣ عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی

3️⃣ خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی

4️⃣ احراز شرایط بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی

5️⃣  اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

⁉️ آیا درمدت دریافت مقرری بیکاری، وقفه ای در سوابق بیمه ای فرد ایجاد می شود؟

✔️ پاسخ :
خیر- به استناد تبصره «٢» ماده «٦» قانون بیمه بیکاری مدت دریافت بیمه بیکاری-مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری میباشد- جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می گردد.

⁉️ مقرری بیمه بیکاری ، از چه زمانی قابل پرداخت است؟

✔️ پاسخ :
به استناد بند «ج» ماده «٧» قانون بیمه بیکاری ، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.