اخبار

🚘مالیات خودروهای گرانقیمت در قوانین بودجه سنواتی

تاریخ:1402/10/05

◾️ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
🚙بند ت تبصره ۶ : در سال ۱۳۹۹ انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش هفت میلیارد ( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد

◾️ قانون بودجه سال ۱۴۰۰
🚗بند ش تبصره ۶ : کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو خواهد بود.

◾️ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
🛻بند ف تبصره ۶ : در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو خواهد بود.

◾️ قانون بودجه سال ۱۴۰۲
🚗بند ۳ تبصره ۶ : انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند

◾️ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ :
🚗… تبصره ۶ : انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند.