اخبار

🔹ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

🔺سازمان [ امور مالیاتی ] می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان ، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ، ارائه آموزش و مشاوره­ های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان ، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامات موردنیاز از جمله گزارش­های الکترونیکی پرداخت ، از خدمات شرکت­های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

🔺شرایط ، نحوه انتخاب ، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان ، تعیین تعرفه ­ها و سایر مقررات مربوط به شرکت­های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ،  بر اساس قوانین مربوطه  به موجب آیین نامه ­ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می­شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

🔺نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند

✅🔴ارتباط با ادمین کانال
@Dr_kanani_kashani
Tel:28428103