اخبار

🔹زمان لازم الاجرا شدن آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔺با عنایت به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، رعایت مفاد آراء هبات عمومی دیوان پس از ابلاغ به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی الزامی است.

🔺لذا لازم الاجرا شدن آراء مذکور منوط به ابلاغ مفاد آن به موجب بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی نمی باشد