اخبار

🔹دسترسی خاص برای سازمان امور مالیاتی

🔺به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمدهای مالیاتی،

بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه های موجود از جمله (سیاق و سرآمد) و حذف درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از  حساب یا حساب های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.