اخبار

🔹ثبت سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی تا اطلاع ثانوی متوقف شد

تاریخ:1403/03/06

سامانه جامع تجارت:

🔺امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صمت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صمت استان رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود.

🔺همچنین امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صمت نیز تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست.

🔺ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیستند./ایسنا