اخبار

🔹اقدام نوین سازمان امور مالیاتی در صدور برگ مالیات قطعی

🔺اخیرا برخی اشخاص پیامکی مبنی بر صدور برگ مالیات قطعی برای عملکرد ۱۴۰۱ دریافت داشته که با مراجعه به سامانه مای تکس و رویت آن، متوجه شدند که صدور برگ قطعی فوق ناشی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بوده است .

🔺این دسته از اشخاص برای عملکرد فوق نه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد تسلیم نموده و نه مبادرت به تکمیل و ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع اقدام نموده بودند.

🔺قبلنا و ترجیحا برای عملکردهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در راستای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مبادرت به صدور و ابلاغ برگ ارزیابی مالیات بر درآمد ناشی از اظهارنامه برآوردی اقدام می نمود و مودی با اعتراض به آن و تکمیل اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات ، اعتراض وی در راستای ماده ۲۳۸ و پس از آن هیات های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گرفت

🔺الان و با صدور چنین برگ های مالیات قطعی ، مودی در صورت اعتراض به آن بایستی با عدم پرداخت آن و پس از صدور برگ اجرایی نسبت به این برگه مالیاتی، اعتراض و پرونده وی در راستای ماده ۲۱۶ ق.م.م در هیات حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.