اخبار

🔹ابلاغیه مورخ ۲۹/ ۶/ ۱۴۰۲ مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر ابلاغ اطلاعیه شماره ۱۳ 

🔺موضوع : وضعیت غیرمجاز کارپوشه و غیرفعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی ( انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی ( شماره اقتصادی ) توسط مودی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مودی به غیرمجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود)

 

۱ . کارپوشه در وضعیت غیرمجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیرفعال

۲ .  فعال‌سازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی