اخبار

🔹ابلاغیه مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۴۰۲ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

🔺منظور از بدهی مالیاتی مندرج در متن تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ ،کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل با منشاء مالیات بر درآمد( عملکرد) اعم از اصل و کلیه جرایم تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم می باشد.