اخبار

🔹ابلاغیه مورخ ۱۲/ ۷/ ۱۴۰۲ معاون درآمدهای مالیاتی عنوان ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر اطلاع رسانی در خصوص مشمولین تبصره ۱۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

🔺واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۲ از طرف سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده تشخیص داد شده اند بایستی برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت عوارض مذکور ( سبز ) برای فصل تابستان حداکثر تا پایان مهر ماه ۱۴۰۲ اقدام نمایند.