اخبار

🔹آیا بعد از تایید سیستمی در کارپوشه خریدار امکان  رد صورتحساب را دارد؟

🔺خیر، در صورت ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان و در صورت عدم واکنش در مهلت مقرر۳۰ روزه، صورتحساب تایید سیستمی شده و در این صورت امکان رد صورتحساب توسط خریدار وجود ندارد . لیکن خریدار می تواند در صورت نیاز از فروشنده درخواست نماید تا نسبت به اصلاح/ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید

🔹آثار مالیاتی مترتب بر صورتحساب هایی که در دوره های بعدی اصلاح می شوند ،چگونه است؟

در صورت ( اصلاح/ابطال/برگشت از فروش) صورتحساب الکترونیکی در دوره های آتی، آثار مالیاتی آن در دوره صدور صورتحساب ارجاعی لحاظ می گردد.