اخبار

🔷صورت حساب الکترونیکی

🔺 صورت حساب اکترونیکی که صدور وثبت اطلاعات آن در سامانه مودیان بابت فروش و ارائه کالا وخدمت به عنوان اساسی ترین اصل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین قانون مالیات برارزش افزوده در نظر گرفته شده، صصورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی (یک شماره 22 کاراکتری)که مشخصات و اقلام اطلاعاتی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود.

🔺 اطلاعات صورتحساب الکترونیکی در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره و نگهداری می شود.

🔺درمواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداختی الکترونیکی به عنوان پایانه فروشکاهی استفاده می شود،

رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره درحکم صورتحساب الکترونیکی است.

✍ برگرفته از کتاب پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بستری

برای صدور صورتحساب الکترونیکی واجرای قانون مالیات بر ارزش

افزوده/برزگری-هراتی/1402/انتشارات کیومرث