اخبار

🔵چه نکاتی باید در رابطه با گواهی استراحت پزشکی که برای دریافت غرامت ایام بیماری میخوایم داخل سامانه tamin.ir آپلود کنیم، رعایت بشه؟

تاریخ:1402/10/05

1- پزشکی که برای بیماری مون بهش مراجعه کردیم و بهمون گواهی داده باید مرتبط با بیماری مون باشه یعنی برای هر بیماری باید به پزشک متخصص مراجعه کنیم.

2- نسخه و گواهی استراحت پزشکی باید توسط پزشک داخل سامانه نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی ثبت بشه.

3- داخل گواهی پزشکی باید نوع بیماری دقیق و شفاف مشخص بشه و پزشک مرتبط صراحتا مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل رو به تفکیک مشخص کرده باشه.