اخبار

🔵نحوه برداشت از حساب سپرده بانکی متوفیان

تاریخ:1402/12/08

🔹شورای حل اختلاف نیز برای اطمینان از نبود شخص ذینفع دیگری جز متقاضیان، اقدام به انتشار آگهی حصر وراثت خواهد کرد. پس از گذشت 30 روز از آگهی، می‌توان برای دریافت رای برابر اصل به تعداد ورثه به شورای حل اختلاف مراجعه کرد. هزینه دادرسی نیز ۲۰۰ هزار تومان است.
🔹پس از آن برای گرفتن مبلغ موجود در حساب متوفی باید مالیاتی را تحت عنوان مالیات بر ارث پرداخت کنید و بخشنامه جدید به همین دلیل صادر شده که بگوید موسسات خود می‌توانند مالیات را از روی موجودی حساب کم کنند و دیگر نیازی نیست که خانواده متوفی پول مالیات را خود بپردازند.
🔹نرخ مالیات بر اساس تاریخ فوت و نسبت ورثه با فرد متوفی تعیین خواهد شد. طبق قانون جدید، ورثه طبقه اول ۳ درصد، طبقه دوم ۶ درصد و طبقه سوم ۱۲ درصد باید مالیات بر ارث را بپردازند./ هفت صبح