اخبار

🔵نحوه اعتراض به برگ تشخیص برآوردی (حاصل از اظهارنامه برآوردی است که سازمان امور مالیاتی برای مودیانی صادر میکند که اظهارنامه ندادند یا اظهارنامه صفر ارسال کردند در حالیکه فعالیت اقتصادی داشته اند)

◀️ برابر بخشنامه شماره 230/15595/د مورخ 1401/03/18 معاون درآمدهای مالیاتی

🔹«در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم،  برای  بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آن­ها مستند به مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394 قانون یاد­شده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است.  به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتی­که این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند می­بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آن­ها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد»

⭕️ بنابراین  برگ تشخیص برآوردی پس از ابلاغ ( واقعی) به مودی، در صورت وجود دو شرط:
1⃣ تسلیم اعتراض و
2⃣ تسلیم اظهارنامه واقعی ظرف سی روز
،قابل طرح در هیات موضوع ماده ٢۴۴ ق. م. م  خواهد بود، در غیر این صورت قطعی است .