اخبار

🔵لحاظ شدن بعد خانوار در لايحه مالياتي دولت

🔸يکي از اصلاحات لايحه دولت که عدالت مالياتي را بهبود می‌بخشد در نظر گرفتن بعد خانوار در پرداخت ماليات است. در قانون مالیات‌های مستقيم که در حال حاضر مبناي دريافت ماليات است ارتباطي بين بعد خانوار مؤدیان و نظام مالياتي وجود ندارد به همين دليل افراد متأهل و مجرد با درآمد يکسان با وجود داشتن هزینه‌های متفاوت ماليات يکساني

🔹به عنوان مثال اگر فرد متأهلی با دو فرزند، ماهانه ۱۵ ميليون تومان درآمد داشته باشد و فردي مجرد در همين رده شغلي نيز همين ميزان درآمد داشته باشد تفاوتي در پرداخت ماليات نخواهند داشت.