اخبار

🔵تجمیع کارت‌های بانکی و خدماتی در کارت ملی هوشمند

◀️پروژه تجمیع کارت‌های بانکی در کارت ملی هوشمند در آینده‌ای نزدیک در کل شبکه شتاب و نظام پرداخت کشور اجرا خواهد شد.