اخبار

🔴نکات حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۴۰۳ :

تاریخ:1403/03/15

🔹طبق مصوبه شماره ۳۶۸۵۱ هیئت وزیران، حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۴۰۳ معادل ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

🔸در نتیجه طبق ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م معاملات کمتر از ۵ ٪ حد نصاب معاملات کوچک « معادل ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال » را می توان در گزارش معاملات فصلی به صورت تجمیعی ارسال کرد.

🔸همچنین طبق ماده ۱۲ بخشنامه ضوابط ماده ۱۴۹ ق.م.م دارایی های خریداری شده یا تحصیل شده در سال ۱۴۰۳ که بهای تمام شده آن ها کمتر از ۱۰ ٪ حد نصاب معاملات کوچک « معادل ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال » باشد را می توان در همین سال به طور کامل مستهلک نمود.