اخبار

🔴مالیات نقل و انتقال ملک

تاریخ:1402/11/30

◀️مالیات “نقل و انتقال” هر ملک ۵ درصد ارزش معاملاتی اون ملک هست ( ارزش معاملاتی توسط اداره امور مالیاتی برابر ضوابط مقرر در ماده ۶۴ ق.م.م تعیین می گردد که بسیار کمتر از ارزش روز ملک است )

🔹اگر ملک مشتمل بر واحد تجاری ( کاربری تجاری ) باشد علاوه بر مالیات فوق “مالیات حق واگذاری” یا همان “مالیات سرقفلی” هم تعلق می گیرد که باید پرداخت بشه ، این مالیات  ۲ درصد ارزش روز ملک ( مبلغ معامله ) خواهد بود.

🔸هر دو مالیات فوق به عهده فروشنده است فلذا قبض مالیاتی مربوط به نقل و انتقال به نام فروشنده صادر خواهد شد