اخبار

🔴مالیات حقوق سال ۱۴۰۳ به عبارت ساده

تاریخ:1403/02/08

🔹 تا حقوق ۱۲ میلیون تومان از مالیات معاف
🔹 از ۱۲ تا ۱۶,۵ میلیون تومان نرخ مالیات ۱۰ درصد
🔹 از ۱۶,۵ تا ۲۷ میلیون تومان نر خ مالیات ۱۵ درصد
🔹 از ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان نرخ مالیات ۲۰ درصد
🔹 از ۴۰ میلیون به بالا نرخ مالیات ۳۰ درصد

◀️به طور مثال اگر فردی ۱۸ میلیون تومان حقوق داشته باشد محاسبه مالیاتش به صورت زیر است:

تا حقوق ۱۲ میلیون معاف از مالیات می باشد پس از آن کم می‌کنیم.

۶ میلیون باقی می ماند که ۴,۵ میلیون آن را ضربدر ۱۰درصد می‌کنیم و ۱,۵ میلیون دیگر را ضربدر ۱۵ درصد :
۴,۵۰۰,۰۰۰ × ۱۰٪ = ۴۵۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ × ۱۵٪ = ۲۲۵,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰ + ۲۲۵,۰۰۰ = ۶۷۵,۰۰۰

🔸بنابراین مالیات برای شخصی با حقوق ۱۸ میلیون تومانی برابر با ۶۷۵,۰۰۰ تومان خواهد بود.