اخبار

🔴روش جدید فرار مالیاتی با اینتاکدهای نامرتبط

تاریخ:1402/12/16

◀️مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی خواستار بررسی اینتاکدهای معاف در ثبت نام مودیانی که دارای گردش مالی بالا داشته اند شده است

🔹وی طی ابلاغیه ای از ادارات امور مالیاتی خواسته است ثبت نام مودیان مالیاتی که برای خود اینتاکد حاصل از فعالیت معاف از مالیات از جمله فعالیت های ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم را در نظام مالیاتی انتخاب و ثبت نموده اند بررسی و با فعالیت اصلی مودی و نیز محل استقرار کارتخوان مطابقت داده شود و چنانچه اینتاکد انتخاب شده مغایر با فعالیت مودی بوده نسبت به اصلاح ان اقدام گردد.

🔸برخی مودیان با ثبت نام فعالیت معاف از پرداخت مالیات  و با دارای فعالیت مشمول در مکان دیکر با ثبت نام مجزا با دریافت کارتخوان – سیار – یا فعالیت مرتبط با اینتاکد ثبت نام شده را ندارن ( در مکان دیگر مودیان با دو یا چند ثبت نام ) و یا اینکه کارتخوان خود را در اختیار دیگری ( اجاره )  قرار داده اند.