اخبار

🔴جریمه عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده

◀️طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص مشمول تسلیم صورت های مالی حسابرسی شده، در صورت عدم انجام تکلیف مذکور مشمول جریمه ای معادل ۲۰ ٪ مالیات قطعی متعلق در آن سال خواهند شد.

🔹جریمه مذکور در راستای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم قابل بخشودگی هستند.