اخبار

🔴از ابتدای سال ۱۴۰۳ دفاتر فیزیکی روزنامه و کل حذف می‌شود؟

تاریخ:1402/12/01

👨‍💼مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری:

🔹سومین محور بحث حذف دفاتر فیزیکی روزنامه و کل به نام طرح شهید بهشتی است بسیار پیگیر بودیم که این طرح از مهرماه انجام شود، ولی امور مالیاتی در این زمینه محدودیت‌هایی داشتند، اما در برگزاری جلسات متعدد موفق شدیم تا ثابت کنیم این طرح به سود مردم است حدود ۸۰۰ هزار دفتر سال گذشته به‌صورت پلمب آمد که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه این دفاتر بود و مقررشده است که تا پایان سال جمع‌آوری شود و به‌صورت الکترونیکی باشد به لحاظ صرفه‌جویی در مسائل مالی و کمک محیط‌ زیست همچنین تسهیل و تسریع برای فعالان اقتصادی این طرح بسیار خوب و بزرگ است از ابتدای سال ۱۴۰۳ دفاتر فیزیکی روزنامه و کل حذف می‌شود.