اخبار

🔴آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج “شماره اقتصادی خریدار” الزامی است؟

✅پاسخ:

اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج “شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب  الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد، نیازی به درج “شماره اقتصادی خریدار” در صورتحساب الکترونیکی نمی باشد.
بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین میگردد.