اخبار

🔰 پذیرش هزینه بیمه تکمیلی درمان کارکنان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (بخشنامه شماره ۵۴/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

🔹موضوع: پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه‌های درمان تکمیلی به شرکت‌های بیمه برای جبران هزینه‌های درمان کارکنان در حساب مالیاتی

 

🔸در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره ۲۱۳۸۱۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

 

➖«وجوه پرداختی بابت بیمه‌های درمان تکمیلی به شرکت‌های بیمه برای جبران درمان هزینه‌های درمان کارکنان، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.»