اخبار

🔰 شماره سریال صندوق چیست؟

✍شماره سریال صندوق همان شماره سریال کارتخوان می‌باشد که توسط شرکت‌های تأمین کننده که مجوز ارائه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) را از سازمان مالیاتی کشور دریافت نموده‌اند برای هر دستگاه به صورت منحصر به فرد تخصیص داده شده است و در هنگام دریافت پایانه فروشگاهی (کارتخوان) در اختیار مودی قرار می گیرد