اخبار

🔰سایت‌های مورد نیاز مدیران مالی

۱_سازمان امور مالیاتی
https://www.intamedia.ir/

۲_سامانه ارزش افزوده
https://www.evat.ir/

۳_سامانه مالیات حقوق و دستمزد
https://salary.tax.gov.ir/

۴_سامانه صورت معاملات فصلی
http://ttms22.tax.gov.ir/

۵_سامانه ارسال اظهارنامه عملکرد
https://return.tax.gov.ir/

۶_سامانه مالیات اجاره املاک
https://estr.tax.gov.ir/

۷_پرتال سازمان تامین اجتماعی
https://samt.tamin.ir/

۸_پرتال سازمان تامین اجتماعی
https://eservices.tamin.ir/

۹_سامانه ثبت شرکتها (پلمپ دفاتر)
https://irsherkat.ssaa.ir/

۱۰_سامانه جامع انبارها
https://www.nwms.ir/

۱۱_روزنامه رسمی ایران
https://www.rrk.ir/

۱۲_سامانه جامع تجارت ایران
https://www.ntsw.ir/

۱۳_سامانه جامعه حسابداران رسمی ایران
https://www.iacpa.ir/

۱۴_سامانه جامع امور گمرکی
https://epl.irica.gov.ir/

۱۵_سازمان حسابرسی
https://audit.org.ir/

۱۶_درگاه ملی مجوزهای کشور
https://mojavez.ir/search