اخبار

🔘 قابل توجه همه از جمله واحدهای مالیاتی که نسبت به تعیین درآمد اجاره املاک اقدام می نمایند

تاریخ:1402/1208

🔸نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، بنابراین در مواردی که موجر، زمین فاقد مستحدثه ای را به اجاره واگذار می نماید نیز اعمال کسر ۲۵ درصد بر کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی بابت هزینه ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود.