اخبار

📸 آموزشی / طریقه محاسبه حد مجاز فروش به چه صورت است؟

تاریخ:1402/12/09

🔸5 برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت گردیده بعنوان حد مجاز اولیه در کارپوشه مودی بارگذاری شده و قابل نمایش می باشد. درصورتیکه مالیات دوره مشابه سال قبل بطور کامل پرداخت نشود، به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، 5 برابر حد مجاز فروش محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌شود.

🔻برای مودیان واحدهای جدیدالتاسیس، واحدهای فاقد سابقه مالیاتی و یا مودیانی که فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل آنان که مالیات آن را به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت نموده، و این فروش ابرازی کمتر از معافیت سالانه موضوع ماه 101 قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛ نیز 5 برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون فوق‌الذکر محاسبه و در کارپوشه نمایش داده می‌شود.