اخبار

📸 آموزشی / شناسه کالا/خدمت چیست و از چه مرجعی باید دریافت گردد؟

تاریخ:1402/1208

🔸شناسه کالا/خدمت یک شماره ۱۳ رقمی است که به کالا/خدمت تخصیص داده می‌شود.

🔹️ به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/خدمت مرتبط الزامی است.

🔹️ کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صمت می‌باشند. کلیه شناسه‌های کالا/خدمت تخصیص داده شده، از طریق نشانی stuffid.tax.gov.ir قابل دریافت است.