اخبار

📌میزان اخذ حق تمبر چک بانکی تعیین شد

💠میزان اخذ حق تمبر از چاپ برگ چک و کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که مورد معامله قرار می‌گیرد در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین شد.

💠مجلس در جلسه علنی امروز شنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند خ ماده ۲۷ لایحه را به تصویب رساندند.

💠بر اساس بند خ ماده ۲۷ لایحه، در طول سال های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

💠بر اساس ماده ۴۴ قانون مالیات های مستقیم، از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.