اخبار

📌تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور،

🔺 پرتال سازمان به آدرس
www.intamedia.ir

🔺یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس

my.tax.gov.ir

intamedia.ir

بوده وهمچنین
🔺سرشماره پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره 10001526 است.