اخبار

🌐 کلیات مالیات بر دارایی ( املاک گرانقیمت ) در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲

تاریخ:1402/11/23

1⃣ بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

▫️در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند .

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آن ها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

2⃣ بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰

▫️در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی ( سالانه ) می شوند

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آن ها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

3⃣ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱

▫️در سال ۱۴۰۱ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها ( با احتساب عرصه و اعیان ) بیش از ۱۵ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می شوند.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4⃣ بند ع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲

▫️زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری و باغ ویلاهای مجاز ( با احتساب عرصه و اعیان ) و خانه های مجلل (لوکس) که ارزش آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می شوند.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ ق.م.م توسط سازمان مالیاتی تعیین می شود حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۲ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.