اخبار

🌐 مسوولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار های گمرکی به عهده چه کسی است ؟

▪️ماده ۲۵ قانون امور گمرکی

▫️مسوولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است و برای این مدت حق بیمه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی‌گردد.

▫️تبصره ۱ – ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می‌گردد. در مواردی که اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می‌شود.

▫️تبصره ۲ – در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسوولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است.

▫️تبصره ۳ – در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسوولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می‌شود.

▫️تبصره ۴ – در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است.

▫️تبصره ۵ – چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی‌گردد.

▪️ماده ۲۶ قانون امور گمرکی

▫️(توسط ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مرجع تحویل گیرنده خودش را بیمه مینماید)

در غیر از موارد مذکور در ماده (۲۵) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسوول پرداخت غرامت است.

▫️تبصره ۱ – پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسوولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید.

▫️تبصره ۲ – چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می‌شود.

▪️ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

▫️هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود. باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی. صورتمجلس ضبط. احکام کتبی و بارنامه. قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می شود. بیمه نماید.

▫️تبصره1 – مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا. تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع. میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می نماید. به گمرک اعلام نماید.

▫️تبصره2 – هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی. کالا دچار آسیب دیدگی و یا فساد یا کسری گردد. باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مامور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.