اخبار

🌐 مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی

گام ۱) دریافت گواهی امضای دیجیتال از سایت www.gica.ir
گام ۲) استخراج کلید عمومی با نصب برنامه openssl.zip
گام ۳) ورود به سامانه  www.my.tax.gov.ir
گام ۴) ورود به کارپوشه
گام ۵) ورود به پرونده
گام ۶) ورود به بخش عضویت -شناسه های یکتای حافظه مالیاتی
گام ۷) انتخاب گزینه توسط مودی از منوی نحوه ارسال صورت حساب
گام ۸) بارگذاری کلید عمومی استخراج شده در گام ۲
گام ۹) تایید کد پستی و آدرس ثبت شده در سامانه
گام ۱۰) مراحل بعد شامل تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا – تخصیص ابزار پرداخت به شناسه یکتا -اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی اختیاری می‌باشد و کلید مرحله بعد را بزنید
گام ۱۱) در مرحله آخر تایید نهایی کنید
گام ۱۲) سامانه اقدام به صدور شناسه یکتای مالیاتی می نماید
گام۱۳) این شناسه به عنوان یکی از مولفه های اصلی در ساختار کلی شماره منحصر به فرد مالیاتی در صورت حسابهای فروش استفاده خواهد شد.