اخبار

🌐 بخشنامه مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی با موضوع؛ کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه (از طریق بهسازی فرآیند مناقصات و قراردادهای عمومی)

بخشنامه_معاونت_حقوقی_ریاست_جمهوری_در_خصوص_فرایند_م_231019_210712

▫️ در این بخشنامه به صورت مبسوط و با ذکر نمونه، ملاحظات و نکات لازم از دستگاه‌های اجرایی درخواست شده است تا موارد زیر از سوی واحدهای ذی‌ربط مورد توجه و اقدام قرار گیرد:

 

۱) برنامه‌ریزی برای انعقاد قرارداد سازمان

۲) تدوین متن قرارداد

۳) تنظیم برنامه زمانی هرمناقصه

۱-۳- فرصت مطالعه‌ی مناقصه‌گران روی اسناد مناقصه

۲-۳- فرصت پرسش مناقصه‌گران

۳-۳- فرصت پاسخ مناقصه‌گزار به مناقصه‌گران

۴-۳- فرصت تهیه پیشنهاد مناقصه‌گران و تسلیم آن به مناقصه‌گزار