اخبار

🌐 ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی 🔹راجع به اصلاح صفحه شماره ۵ از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی

🌐 ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی

🔹راجع به اصلاح صفحه شماره ۵ از بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بابت فزونی ارزش ارزی پروانه گمرکی

169754930182015200_231022_214046