اخبار

⭕️ اظهارنظر مورخ ۱۰/ ۵/ ۱۴۰۱ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در رابطه با ابهامات مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم … نسبت به درآمد ابرازی بیمارستان ها

✍تبدیل مجوز سایر مراکز درمان ( درمانگاه ، مرکز جراحی محدود ، زایشگاه و …) به مجوز بیمارستان به منزله صدور مجوز و پروانه بهره برداری جدید بوده و بیمارستان مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ خواهد بود