اخبار

✅ نکات مالیاتی که لازم است بدانیم…

🔺اصطلاحات مالیاتی

🔸 مالیات ابرازی: مالیاتی که مودی مالیاتی در اظهارنامه تسلیمی ابراز می نماید، این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود و در غیر اینصورت برگ اجرایی صادر و قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود.

🔸 مالیات تشخیصی: پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی ماموران مالیاتی ، نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین مالیات ( و یا معاف از پرداخت مالیات ) اقدام می گردد که به آن مالیات تشخیصی گفته میشود.

🔸 مالیات قطعی: اگر مودی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراضی نکند و یا اینکه با مسئول مربوطه، توافق در تعیین درآمد و میزان مالیات نماید و یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری نماید ، مالیات وی قطعی خواهد شد.