اخبار

✅ عناصر صورتهای مالی و تعریف انها

▪️دارایی: عبارتست از حقوق نسبت به منافع اقتصادی اتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به ان منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درامده است.

▪️ بدهی: عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.

▪️ حقوق صاحبان سرمایه: عبارت از باقیمانده ای است که از کسر جمع بدهیهای واحد تجاری از جمع داراییهای ان حاصل می شود.

▪️ درآمد: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به اورده صاحبان سرمایه -کانال تلگرام خانه حسابداری- مربوط می شود. بنابراین درامد دربرگیرنده درامد ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (درامد عملیاتی) و سایر انواع درامد می باشد.

▪️ هزینه: عبارت از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود.

بنابراین هزینه در برگیرنده هزینه های تحمل شده ناشی از فعالیتهای اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه می باشد.

▪️ آورده صاحبان سرمایه: عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه.

▪️ ستانده صاحبان سرمایه: عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال داراییها به صاحبان سرمایه یا ایجاد بدهی در قبال انها به منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود.

📌 دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سرمایه عناصر تشکیل دهنده ترازنامه و درآمد و هزینه عناصر تشکیل دهنده گزارش عملکرد مالی (صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع) می باشد.

📌 نتیجه عملکرد همراه با اورده و ستانده صاحبان سرمایه، بیانگر تغییر خالص در حقوق صاحبان سرمایه است.

عناصر صورتهای مالی به هم وابسته اند. برای مثال درامد به عنوان افزایش در حقوق صاحبان سرمایه تعریف شده و حقوق صاحبان سرمایه خود مابه التفاوت داراییها و بدهیها می باشد.

 

(بر اساس استانداردهای حسابداری ایران)