اخبار

✅ حق العمل کاری در گزارش معاملات فصلی چگونه ثبت شود ؟

نحوه ثبت خرید و فروش و کارمزد حق العمکاری در معاملات فصلی چگونه است؟

جهت ثبت معاملات مربوط به خرید، فروش و کارمزد (کمیسیون) دریافتی مطابق موارد زیر عمل نمایید:

صوتحساب فروش توسط فروشنده در گزارش فروش سامانه معاملات فصلی ضمن انتخاب گزینه «انجام معامله از طریق حق العملکاری» در بالای فرم ثبت می شود.

صورتحساب خرید توسط خریدار در گزارش خرید سامانه معاملات فصلی ضمن انتخاب گزینه «انجام معامله از طریق حق العملکاری» در بالای فرم ثبت می شود.

کارمزد، حق العمل یا کمیسیون دریافتی توسط حق العمکار (واسط فروش) در گزارش حق العملکاری/مدیریت پیمان، در قسمت «اطلاعات کارمزد دریافتی» ثبت می شود. همچنین حق العمکار می تواند به جهت شفافیت و اثبات ماهیت حق العملکاری معاملات، اطلاعات معامله اصلی بین خریدار و فروشنده را در قسمت گزارش حق العملکاری/مدییت پیمان، در قسمت «اطلاعات معاملات انجام شده به نمایندگی از طرف آمر» ثبت نماید.