اخبار

✅  جرایم مرتبط با لیست مالیات حقوق:

۱) عدم ارایه لیست مالیات حقوق در موعد مقرر، عبارت است از  2 درصد حقوق پرداختی.

۲) عدم پرداخت مالیات حقوق که علاوه بر مالیات حقوق مربوطه، عبارت است از ده ‌درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت.

🔻 جرایم مرتبط با لیست بیمه:

۱) عدم ارسال لیســت حق بیمه کارکنان توســط کارفرما 10 درصد جریمه کل حق بیمه پرداخت نشده را در پی دارد.

۲) عدم پرداخت مبلغ کل یا کسر حق بیمه، مشمول ماهیانه 2 درصد جریمه است. در مورد عدم ارائه لیست مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری. فقط یکبار جریمه اخذ میشود ولی در مورد پرداخت نکردن حق بیمه در صورت تداوم بابت هرماه 2 درصد جریمه اخذ میشود.