اخبار

◾️◾️تعریف فرار مالیاتی در دستورالعمل تنظیمی سازمان امور مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۳۸/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۴۰۰ ابلاغ گردید 

◾️فرار مالیاتی:

➖کتمان درآمد

➖اختفای فعالیت اقتصادی از طریق عدم انجام تکالیف قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات

➖اقدامات موضوع مصادیق جرم مالیاتی ماده ۲۷۴ ق.م.م که منجر به فرار مالیاتی می گردد

➖عدم انجام تکالیف قانونی در پرداخت مالیات می باشد