اخبار

◾️◾️بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی

تاریخ:1403/1/20

◾️اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

➖شخص مودی در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز با ارائه تصویر آخرین روز نامه رسمی
➖وکیل مودی با ارائه وکالت نامه رسمی
➖وراث
➖کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط ( با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان )
➖مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی ( توضیح اینکه مشاوران رسمی مالیاتی با ارائه کارت نمایندگی و برگه نمایندگی قانونی مالیاتی، مکلف به ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ ق.م.م جهت حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی نمی باشند )