اخبار

◾️پنج درصد از نصاب معاملات کوچک جهت ارسال تجمیعی

🔹مطابق  ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند..

✍نصاب معاملات کوچک برابر مصوبه اخیر هیات وزیران برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۴۵ میلیون تومان است که ۵ درصدآن میشه ۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان.

✍فلذا مودیان مشمول ارسال فهرست معاملات، می توانند صورتحساب های تا این مبلغ را به صورت تجمیعی (یعنی نیازی به درج مشخصات طرف معامله نیست) در سامانه ارسال فهرست معاملات ثبت نمایند.