اخبار

◾️مهلت پرداخت مالیات قطعی سال قبل جهت بهره مندی از تخفیف نرخ

🔹آیا می دانید جهت بهره مندی از تخفیف در نرخ مالیاتی موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ، پرداخت بدهی قطعی سال قبل تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مورد درخواست است .

✍یعنی چنانچه مودی بخواهد از تخفیف نرخ مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ بهره مند شود ، چنانچه مودی دارای بدهی قطعی سال قبل مالیات ( عملکرد سال ۱۴۰۰ ) باشد بایستی تا پایان مهلت مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۱ پرداخت نماید.