اخبار

◾️قابل توجه مشمولان ارسال فهرست معاملات

🔺باستناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و برابر بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳/ ۱۴۰۰/ ۲۰۰ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۴۰۰ ، سود و کارمزد و جریمه های بانک ها، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده ، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد.