اخبار

◾️قابل توجه عموم مودیان مالیاتی ( اشخاص حقیقی )

🔹اشخاصی که ادعای واریزی های غیرتجاری به حساب های تجاری ( متصل به پوز – حساب های تجاری اعلامی در ثبت نام مالیاتی – حساب های تجاری اعلامی بانک مرکزی ) دارند، جهت عملکرد سال ۱۴۰۱ ، هنگام رسیدگی مالیاتی مستندات ارائه شده ی آنها بررسی و در صورتی که واریزی های مورد ادعا ماهیت تجاری نداشته ، از ماخد محاسبه درآمد مشمول مالیاتی خارج خواهد شد..