اخبار

◾️صدور اجرائیه نسبت به چک صیادی

🔺دارنده چک صیادی برای دریافت وجه چک صیادی، نیازی به دریافت حکم دادگاه ندارد بلکه می‌تواند به صرف دریافت  گواهینامه عدم پرداخت چک، با مراجعه به دادگستری، از واحد اجرای احکام دادگاه (منظور از دادگاه ، دادگاه شهرستان محل برگشت خوردن چک ، دادگاه محل اقامت دارنده چک یا دادگاه محل اقامت صادرکننده چک است) صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک را درخواست کند.